Kontakt
Czy mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów i usług? Szukasz osobistego punktu kontaktowego? Kontakt

Konsultacje i audyty – dConsult

Organizacja pracy w procesie projektowym realizowanym wg metodologii dConsult poprzedza fazę rozpoczęcia właściwego projektu, a prawidłowość przygotowania jego harmonogramu przebiegu czynności procesowych, jest niezwykle istotna dla końcowego sukcesu w realizacji załojonych celów projektowych.

Właściwy proces projektowy dConsult rozpoczynamy inwentaryzacją stanu bieżącego / zastanego w momencie rozpoczęcia planowanych działań projektowych. Definicja stanu bieżącego zastanego stanowi źródłową bazę wiedzy niezbędnej do przygotowania kalkulacji wskaźnika TCO ( Total Cost Ownership ) wyrażającego całkowite koszty użytkowania występujące aktualnie w analizowanym obszarze. Proces inwentaryzacji środowiska biurowego jest prowadzony równolegle z analiza procesów powiązanych z audytowanym, w tym realizowanych przez użytkowników czynności pracy oraz wydajności pracy użytkowników obszaru biurowego w obecnie występujących warunkach. Właściwe spojrzenie na audytowany obszar projektowy gwarantuje jego wizualizacja graficzna, stanowiąca standardowy element realizowanego projektu. Jest ona niezbędnym elementem do prawidłowej definicji wniosków projektowych oraz realizacji procesu metoda obserwacji 360°.

Bilans ekonomiczny projektowanych zmian w audytowanym środowisku biurowym pozwala na właściwa ocenę występującego ryzyka inwestycyjnego, rentowności inwestycji w projektowane zmiany oraz dobór optymalnej metody finansowania.

Zestawienie kosztów użytkowania występujących obecnie oraz symulowanych kosztów ubytkowania dla projektowanych zmian wskazuje końcowo poziom redukcji ponoszonych kosztów użytkowania oraz wartość finansowa osiągniętej optymalizacji. Na koszt całkowite użytkowania, w przypadku sytuacji obecnej jak i projektowanej, składają sie : występujące koszty eksploatacyjne, koszt zewnętrznej obsługi serwisowej i technicznej, koszt zużycia energii elektrycznej, koszt mediów niezbędnych do produkcji dokumentów, wartości księgowe zakupowe urządzeń i systemów występujących w środowisku biurowym - za ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych, wartości księgowe elementów niezamortyzowanych, koszt występujących czynności i procesów pracy w tym ergonomii użytkowania urządzeń i systemów w audytowanym środowisku biurowym. Zastosowanie wartości księgowych w ocenie całkowitych kosztów użytkowania wyklucza ewentualne błędy kalkulacyjne i zapewnia pełna wiarygodność uzyskanych wyników.